Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission ปี 2566 มศว

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission ปี 2566 มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 Admission โดยใช้ผลการสอบ TGAT, TPAT และ/หรือ ผลการสอบวิชา A-Level มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ฯ ดังต่อไปนี้

1. คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.2 คณะวิทยาศาสตร์

1.3 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

1.4 คณะพยาบาลศาสตร์

1.5 คณะมนุษยศาสตร์

1.6 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ

1.7 คณะศึกษาศาสตร์

1.8 คณะพลศึกษา

1.9 คณะกายภาพบำบัด

1.10 คณะเศรษฐศาสตร์

1.11 คณะสังคมศาสตร์

1.12 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1.13 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

1.14 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1.15 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

1.16 คณะศิลปกรรมศาสตร์

1.17 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

1.18 คณะเภสัชศาสตร์

2. สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี 2 แห่ง คือ

2.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ http://dorm.swu.ac.th

คณะ/วิทยาลัย มีสถานที่เรียน ดังนี้

1) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะกายภาพบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

2) คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร เฉพาะคณะ/วิทยาลัยที่มีหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่เป็นโครงการพิเศษ

เรียน จันทร์ – ศุกร์ เรียนเวลา 17.30 – 20.20 น.

เรียน เสาร์ หรือ อาทิตย์เรียนเวลา 08.30 – 16.20 น.

3) คณะศึกษาศาสตร์ ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร เฉพาะสาขาประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

4) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ภาคปกติ ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ –วันศุกร์ เรียนเวลา 08.30 –17.20 น.

โครงการพิเศษ ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ –วันศุกร์ เรียนเวลา 16.30 –20.20 น.

วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เรียนเวลา 08.30 –16.20 น.

5) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เรียนที่ มหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ

สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนที่ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

6) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ทุกชั้นปี เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก เรียนปฏิบัติการ (เฉพาะบางรายวิชา) เรียนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว และ อ.แม่สอด จังหวัดตาก

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

3.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

3.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

3.8 มีผลคะแนน TGAT/TPATและ/หรือ A-Level ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    เอกสารการรับสมัคร !!

สำรอง    :      เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    7 – 13 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!