Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2567

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2567

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 ADMISSION ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ศูนย์ลำปาง/ศูนย์พัทยา/ท่าพระจันทร์โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกำหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

2. การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยที่สมาคมประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลาง ในการรับสมัครผ่านทาง mytcas.com ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 10 อันดับ แบบเรียงลำดับ (ลำดับที่ 1 คือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุด)

3. การประกาศผลการคัดเลือก

การประกาศผลในรอบที่ 3 ADMISSION มี 2 ครั้ง โดยระบบจะประมวลผลครั้งที่ 1 และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุดเพียงลำดับเดียว ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับอื่น ๆนอกจากอันดับที่ 1

และผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสตัดสินใจ ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้อีกครั้งระบบก็จะนำข้อมูลการเลือกมาประมวลผลครั้งที่ 2 และประกาศผลในสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุดเพียงลำดับเดียวเช่นกัน ถือเป็นกระบวนกายืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละครั้งจะเข้ารับการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ตามวันเวลาและสถานที่ที่สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษากำหนด

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในกระบวนการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 ADMISSION จะสามารถสละสิทธิ์ได้ (ไม่นับรวมผู้ไม่ใช้สิทธิ์) เงื่อนไขคือต้องเป็นผู้ไม่เคยสละสิทธิ์ในรอบก่อนหน้ามาก่อน การสละสิทธิ์หลังรอบที่ 3 คือ การขอยกเลิกสิทธิ์ที่ยืนยันไว้ในรอบที่ 3 เท่านั้น ไม่สามารถสละสิทธิ์ที่ยืนยันไว้ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ได้

4. การสัมภาษณ์

รายละเอียดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลังทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะสหเวชศาสตร์

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

13. คณะพยาบาลศาสตร์

14. คณะศิลปกรรมศาสตร์

15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

16. คณะสาธารณสุขศาสตร์

17. คณะเภสัชศาสตร์

18. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

19. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

20. วิทยาลัยนวัตกรรม

21. วิทยาลัยสหวิทยาการ

22. วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์

23. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

24. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

.

เอกสารการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :  วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    www.tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!