Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1/1 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1/1 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2567

มหาวิทยาลัย ทักษิณ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio ในโครงการต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1.1 โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2567 (NEW)

1.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 (NEW)

1.3 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 (NEW)

1.4 โครงการโควตาพิเศษ รับนักศึกษา ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567 (NEW)

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี

2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.3 เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมของโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงประกอบ

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน GPAX , GPA ในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง Portfolioและเอกสารการสมัครที่แสดงถึงผู้มีคุณธรรม จริยธรรม หรือประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ส่งเป็นไฟล์เข้าระบบรับสมัครออนไลน์)

4.1 สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ

4.1.1 กรณีกําลังศึกษา ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน

4.1.2 กรณีสําเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน

4.2 หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร 370 บาท จํานวน 1 ฉบับ

4.3 แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จํานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 และมีขนาดไม่เกิ 2 Mb.)

4.4 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เอกชนหรือคลินิก จํานวน 1 ฉบับ โดยให้แนบต่อท้ายในไฟล์ใบแสดงผลการเรียน (เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตร พย.บ.พยาบาลศาสตร์)

4.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   1 กันยายน– 20 ตุลาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    entrance.tsu.ac.th/menu.php?pid=916

error: Content is protected !!