Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1/2 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1/2 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2567

มหาวิทยาลัย ทักษิณ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio ในโครงการต่างๆ ประจําปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ 

รอบที่ 1/1

1.1 โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2567 (NEW)

1.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 (NEW)

1.3 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 (NEW)

1.4 โครงการโควตาพิเศษ รับนักศึกษา ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567 (NEW)

รอบที่ 1/2

2.1 โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้

2.2 โครงการโควตาพิเศษรับนักเรียนต่างภูมิภาค

2.3 โครงการโควตาพิเศษ “ต้นกล้าสาธิต”ส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

2.4 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี

2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.3 เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมของโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงประกอบ

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน GPAX , GPA ในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง Portfolioและเอกสารการสมัครที่แสดงถึงผู้มีคุณธรรม จริยธรรม หรือประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ส่งเป็นไฟล์เข้าระบบรับสมัครออนไลน์)

4.1 สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ

4.1.1 กรณีกําลังศึกษา ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน

4.1.2 กรณีสําเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน

4.2 หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร 370 บาท จํานวน 1 ฉบับ

4.3 แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จํานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 และมีขนาดไม่เกิ 2 Mb.)

4.4 ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เอกชนหรือคลินิก จํานวน 1 ฉบับ โดยให้แนบต่อท้ายในไฟล์ใบแสดงผลการเรียน (เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตร พย.บ.พยาบาลศาสตร์)

4.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    entrance.tsu.ac.th/menu.php?pid=916

error: Content is protected !!