Press ESC to close

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564

ประกาศจาก กองทัพบก และกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง มีกําหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก ประจําปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ประเภทของผู้สมัครสอบ

1. บุคคลพลเรือน

2. ทหารกองประจําการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3. พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก

4. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก

5. ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก)

คุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัครสอบ

1. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบกรวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

2. เป็นชายมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหาร กองประจําการมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์(ในปี พ.ศ. 2564) นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ

3. สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า

4. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ในกรณีที่ ปู่ หรือ ย่า, ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบมีสัญชาติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานเพิ่มเติมในการรับสมัครดังต่อไปนี้

(1) สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี หรือ

(2) หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องถิ่น

5. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบก

6. ต้องว่ายน้ําได้ ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร

7. เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยาหรือสัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามาก่อน

8. ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ในปีที่สมัครสอบ และผู้ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธิ์การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะ ของผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหารกองประจําการมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

1.1 ทหารกองเกิน อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖)โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการในปี ๒๕๖๔ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๓)สําหรับผู้มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบสด.๔๓)แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกฯ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดํา” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจําการพอ”ไม่ต้องส่งเข้ากองประจําการ

1.2 ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๒ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (นศท.ปี ๓) ของศูนย์การกําลังสํารองหรือศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกต้องแสดงหลักฐานสมุดประจําตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสําคัญ(แบบ สด.๘) เท่านั้น สําหรับ ผู้แสดงหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในกรณีขอคะแนนเพิ่มพิเศษ

2. ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๐)

3. ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อนพ.ศ.๒๕๔๐) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจําการ

4. พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564(ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๐)

5. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564(ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๐)

6. ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก) มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๐)

.

ระเบียบการรับสมัคร  :    เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครสอบ    :     ลิงก์สมัครสอบ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 – 25 มกราคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :    atc-rta.thaijobjob.com

error: Content is protected !!