Press ESC to close

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร นักเรียนนายสิบ 6,599 อัตรา ปี 2564

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร นักเรียนนายสิบ 6,599 อัตรา ปี 2564

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อสอบบรรจุเป็น นักเรียนนายสิบ ตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

1. ต้องเป็นบุคคลภายนอก เพศชาย

2. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

4. ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ นอกจากนี้เป็นไปตามที่กำหนด ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อัตราที่เปิดรับ

1. บช.น. จำนวน 729 อัตรา

2. ภ.1 จำนวน 870 อัตรา

3. ภ.2 จำนวน 530 อัตรา

4. ภ.3 จำนวน 770 อัตรา

5. ภ.4 จำนวน 560 อัตรา

6. ภ.5 จำนวน 700 อัตรา

7. ภ.6 จำนวน 780 อัตรา

8. ภ.7 จำนวน 430 อัตรา

9. ภ.8 จำนวน 240 อัตรา

10. ภ.9 จำนวน 390 อัตรา

11. บช.น. จำนวน 600 อัตรา

ภ คือ ภูธร  , บช คือ กองบัญชาการนครบาล

ดูรายละเอียด และสมัครสอบ ได้ที่    :     เอกสารการสมัครสอบ  !!

กำหนดการรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร  :  วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  :  วันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2564

สอบข้อเขียน  :  วันที่ 30 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  :  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  :  วันที่ 25 มีนาคม 2565

.

ขอบคุณข้อมูล   :   policeadmission.org  ,  bangkokbiznews.com/news/973975

error: Content is protected !!