Press ESC to close

รับตรง 64 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย นเรศวร ประจำปี 2564

รับตรง 64 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย นเรศวร ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย นเรศวร ได้ออกระเบียบการ รับตรง ในโครงการต่างๆ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับในรอบนี้

1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

3 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

4 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)

5 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

6 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา

7 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

8 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม

9 โครงการทายาทผู้ประกอบการ

10 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)

12 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

13 โครงการทายาทเกษตรกร

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15 โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร

16 โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่

17 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)

18 โครงการช้างศึกพระนเรศวร

19 โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว้

20 โครงการ Law for Languages

21 โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร

22 โครงการพิเศษสาหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน

23 โควตาพิเศษสาหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

24 โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่

25 โครงการพิเศษสาหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

26 โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์

.

กำหนดการรับสมัคร   :    1 – 15 ธันวาคม2563

ระเบียบการรับสมัคร โครกงารต่างๆ    :      เอกสารรับสมัคร   !!

error: Content is protected !!