Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ปี 2567 ม. นเรศวร

รับตรง รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ปี 2567 ม. นเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจําปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.2 ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่นโรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

1.4เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าสามารถชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

1.5ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

1.6 เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (TGAT: Thailand General Aptitude Test) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT: ThailandProfessional and Aptitude Test) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่จะดําเนินการทดสอบในเดือนธันวาคม 2566

1.7 เป็นผู้ที่มีคะแนนการทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level : Applied Knowledge Level) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่จะดําเนินการทดสอบในเดือนมีนาคม2567

1.8 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

2. จำนวนรับและเกณฑ์องค์ประกอบในการคัดเลือกมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจําปีการศึกษา 2566 จํานวน 2,580 คนสามารถดูรายละเอียดจำนวนรับและเกณฑ์องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

4. การสมัครรับสมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซด์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงลําดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมกับชําระเงินค่าสมัคร

5. องค์ประกอบในการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินผลผู้สมัครต้องใช้คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป (TGAT: Thailand General Aptitude Test) คะแนนจากการสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT: ThailandProfessional and Aptitude Test) และคะแนนการทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level: Applied Knowledge Level)ที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ

5.1 องค์ประกอบในการคัดเลือกของทุกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา

5.1.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA 6 ภาคเรียน

5.1.2 ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (TGAT: Thailand General Aptitude Test)มีค่าน้ําหนักแต่ละสาขาวิชาตามที่กําหนด

5.1.3 ผลการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (TPAT: ThailandProfessional and Aptitude Test)มีค่าน้ําหนักแต่ละสาขาวิชาตามที่กําหนด (ประกอบด้วย 5 วิชา คือ -10 (TPAT1) กสพท. หรือความถนัดแพทย์-20 (TPAT2) ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์-30 (TPAT3) ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์-40 (TPAT4) ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ -50 (TPAT5) ความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

5.1.4 คะแนนการทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level: Applied Knowledge Level)มีค่าน้ําหนักแต่ละสาขาวิชาตามที่กําหนด ประกอบด้วย 16วิชา คือ-61คณิตศาสตร์ประยุกต์1(พื้นฐาน+เพิ่มเติม)-62 คณิตศาสตร์ประยุกต์2(พื้นฐาน)-63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์-64 ฟิสิกส์ 3-65 เคมี-66ชีววิทยา-70 สังคมศึกษา-81ภาษาไทย-82 ภาษาอังกฤษ-83 ภาษาฝรั่งเศส-84 ภาษาเยอรมัน-85 ภาษาญี่ปุ่น-86 ภาษาเกาหลี-87ภาษาจีน-88ภาษาบาลี-89 ภาษาสเปน

รายละเอียดการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :   admission.nu.ac.th/undergrad2.php

error: Content is protected !!