Press ESC to close

กสศ. เปิดรับสมัคร “ผู้ช่วยพยาบาล” เรียนฟรี มีค่าใช้จ่ายให้

กสศ. เปิดรับสมัคร “ผู้ช่วยพยาบาล” เรียนฟรี มีค่าใช้จ่ายให้

โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร ออกประกาศรับสมัครนักเรียน จบ ม.6 หรือ เทียบเท่าเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ” เรียนฟรี พร้อมรับค่าใช้จ่ายเดือนละ 7,500 บาท ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งชายและหญิง

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยคนละไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน) หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

4. ผ่านการประเมินความถนัดและความสนใจทางวิชาชีพ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี่ ถึง 10 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์     :    เอกสารรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

error: Content is protected !!