Press ESC to close

รับตรง แพทย์ รอบโควตา ปี 2567 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

รับตรง แพทย์ รอบโควตา ปี 2567 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (ฉบับที่ 2) จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2. ประกาศคุณสมบัติภูมิล าเนาพื้นที่การรับและโควตาการรับนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2567 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

3. โครงการการรับเข้าศึกษาและจ านวนรับเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

3.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

3.1.1 ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน 65 คน คุณสมบัติ เงื่อนไข ขั้นตอน การสมัคร การสอบคัดเลือกและตัดสินผลโดยผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ www9.si.mahidol.ac.th

3.1.2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี จำนวน 30 คน

3.1.3 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน

3.1.4 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 15คน

3.1.5 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร จำนวน 30 คน

3.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)

3.1.2 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 10 คน

3.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับตรงร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จำนวน 30คน นานาชาติจุฬาภรณ์ (CICM) รายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครตามประกาศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.cicm.tu.ac.th

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   วันนี้ ถึง 18 มีนาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :      tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!