Press ESC to close

ม. บูรพา เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566

ม. บูรพา เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาชื่อ ” ทุนการศึกษา มูลนิธิ สอวน.” เพื่อให้ทุนนักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัย บูรพา ที่สามารถสอบผ่านเข้าค่าย 2 และมีผลการสอบอยู่ในระดับดีมาก มีความประพฤติดี แต่มีฐานะขาดแคลน จำนวนทุนละ 40,000 บาท/ปี (ทุนต่อเนื่องจนถึงชั้น ม.6) โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอบผ่านเข้าค่าย 2 และมีผลคะแนนอยู่ในระดับดีมากของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในภูมิภาค และในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในภูมิภาค จ านวน 15 ศูนย์ได้แก่

1. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

9. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ

10. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

11. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

14. ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

15. ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 9 ศูนย์ได้แก่

1. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

3. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์

4. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

5. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

6. ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนโยธินบูรณะ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

2. ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และมีฐานะยากจน

3. ต้องไม่เป็นนักเรียนทุนในโครงการดังต่อไปนี้

1. ทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

2. ทุนโรงเรียนมหิดลย์วิทยานุสรณ์

3. ทุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

4. ทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP)

5. ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

6. ทุนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

4. การให้ทุนการศึกษาจะให้ต่อเนื่องจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

5. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียนต่อคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ในทุกภาคการศึกษา

6. นักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

7. มติคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.

2. คำรับรองของประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

3. ใบแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

.

เอกสารประกาศรับสมัคร   :    เอกสาประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น.

ขอบคุณข้อมูล     :    science.buu.ac.th

error: Content is protected !!