Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์ ม. เชียงใหม่ ปี 2566

โครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์ ม. เชียงใหม่ ปี 2566

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มีนโยบายดำเนินการโครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทิศทางที่เหมาะสม และตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ตามรายะเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เป็นนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ (โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕) ของภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการชำระค่าสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) วิธีชำระค่าสมัคร ผ่านช่องทางการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภท เผื่อเรียก ชื่อบัญชีTCAS SCI-CMU เลขที่บัญชี 020300062468 ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้ใน (คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ)

3. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

3.1 ขั้นตอนการสมัครของนักเรียน

1) นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง https://cmu.to/AP-Program66

2) ให้นักเรียนชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนจำนวน 250 บาท ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

3.2 ขั้นตอนการดำเนินการของโรงเรียน

1) โรงเรียนรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครของนักเรียน

2) โรงเรียนส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ไปยัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสรุปตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสารรับสมัคร !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอบคุณข้อมูล    :    reg.science.cmu.ac.th

error: Content is protected !!