Press ESC to close

รับตรง รอบโควตา ปี 2567 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว )

รับตรง รอบโควตา ปี 2567 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว )

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ ดังต่อไปนี้

1. โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่13 – 29 กุมภาพันธ์2567

1.1 โครงการนักกีฬา

1.2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษ

1.3 โครงการความร่วมมือ“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”

1.4 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1.5 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

1.6 โครงการ “โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล”

1.7 โครงการ “เขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข คณะกายภาพบำบัด”

2. จำนวนที่จะรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของแต่ละโครงการ

3. สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

3.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ อ าเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก โดยมหาวิทยาลัยจัดหอพักให้นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดที่ https://dorm.swu.ac.th

4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

4.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.2 ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

4.3 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

4.5 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4.6 ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

4.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัย จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2567

4.8 มีผลคะแนน TGAT/TPATและ/หรือ A-Level ประจำปีการศึกษา 2567ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก กำหนด(เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนดให้ใช้คะแนน) สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฯ ของแต่ละโครงการ

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :   เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร  :  ระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

ขอบคุณข้อมูล     :    istart.swu.ac.th/admissions2

error: Content is protected !!