Press ESC to close

ทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ มศว รอบโควตา ปี 2567

ทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ มศว รอบโควตา ปี 2567

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช้ผลการสอบ TGAT/TPAT5 และA-level ประจ าปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้

1. จำนวนรับนิสิต 30 คน

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี)

1 วิชาเอกการศึกษาพิเศษและการสอนคณิตศาสตร์

2 วิชาเอกการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

3 วิชาเอกการศึกษาพิเศษและการสอนวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1 มีสัญชาติไทย และบิดาหรือมารดามีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร หมายถึง บิดาหรือมารดาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครจนถึงวันที่สมัครสอบคัดเลือก
2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 และต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1) โรงเรียนวิชูทิศ    6) โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

2) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์    7) โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

3) โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ    8) โรงเรียนนาหลวง

4) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์    9) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

5) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

โดยศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ

3 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสังกัดอื่น (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบเทียบได้หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว)

ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.50

4 มีผลการสอบ TGAT/TPAT 5 / A-Level ประจำปีการศึกษา 2567

5 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้น าที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากผู้บริหารสถานศึกษา

6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจและหรือเป็นโรคที่จะเบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพครู

7 ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทำงานในหน่วยราชการ หน่วยงานหรือองค์การของรัฐหรือกับบุคคลอื่นใดเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว

8 ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นจากกรุงเทพมหานคร

9 เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้

10 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ จากการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :   เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดระบบรับสมัครเวลา 15.00 น.)

ขอบคุณข้อมูล    :    istart.swu.ac.th

error: Content is protected !!