Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ปี 2567 สภากาชาดไทย

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ปี 2567 สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 3 Admission มีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์– คณิต

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนหน่วยกิต ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2551) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 5 สิงหาคม 2567)

3. มี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และผ่านการสอบวัดความรู้ฯ ดังนี้ TGAT , วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาเคมีวิชาชีววิทยาและวิชาภาษาอังกฤษ

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น

5.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการ อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

5.4 โรคไม่ติดต่อที่ไม่สามารถควบคุมได้อันจะมีผลต่อตนเอง ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ หากพบโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่มิได้ระบุไว้ ให้เป็นอำนาจดุลยพินิจของ คณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ ที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกฯ เป็นที่สุด

5.5 ตาบอดแม้แต่ข้างเดียวหรือสายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/12 เมตร หรือ 20/40 ฟุต ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว หรือมีความผิดปกติในการเห็นภาพ

5.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล จากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensorineural hearing loss) ของหูข้างใดข้างหนึ่ง

5.7 มีความพิการของนิ้วมือ มือ แขน ขา โรคหรือความพิการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. มีความประพฤติดี ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ทั้งนี้ หลักฐานข้อมูลที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นจริงทุกประการ หากหลักฐานที่แสดงเป็นเท็จ
หรือให้ข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์หรือการเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    6 – 12 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล   :    course.mytcas.com/universities

error: Content is protected !!