Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ปี 2567 ม. ศิลปากร

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ปี 2567 ม. ศิลปากร

มหาวิทยาลัย ศิลปากร ออกประกาศระเบียบการรับสมัครรักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรและสาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

โครงการรับตรงทุกกลุ่มวิชาเอก

1.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)

โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์

1.2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

2.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

3. คณะโบราณคดี

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี

3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

3.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

3.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

4. คณะอักษรศาสตร์

4.1 หลักสูตรอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)

4.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

4.3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

4.4 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

4.5 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)

4.6 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

4.7 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)

4.7 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

4.8 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)

4.9 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

4.10 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (การละคร)

โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา

4.11 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ)

4.12 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ)

4.13 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ)

4.14 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ)

โครงการพิเศษยุโรปศึกษา

4.15 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาเยอรมัน) (โครงการพิเศษ)

4.16 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (กลุ่มภาษาฝรั่งเศส) (โครงการพิเศษ)

5. คณะศึกษาศาสตร์

5.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

5.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

5.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

5.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

5.6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

5.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)

5.8 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5.9 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

5.10 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (1 ปริญญา)

5.11 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 1 ปริญญา)

5.12 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ 2 ปริญญา)

5.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

5.14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

5.15 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

5.16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)

5.17 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

5.18 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

5.19 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)

5.20 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

5.21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (โครงการพิเศษ)

5.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

5.23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ)

6. คณะวิทยาศาสตร์

6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

6.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

6.6หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล

6.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

6.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

6.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

6.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

6.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

6.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ)

6.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

6.16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)

6.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)

6.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการพิเศษ)

6.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)

6.20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

6.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)

6.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)

6.23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)

โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

6.24 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)

7. คณะเภสัชศาสตร์

7.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (กสพท) ***

7.2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

7.3 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

8.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

8.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

8.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

8.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

8.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

8.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

8.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

8.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

8.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

8.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

8.12 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

8.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

8.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)

8.15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์(โครงการพิเศษ)

8.16 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(โครงการพิเศษ)

8.17 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ)

8.18 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี(โครงการพิเศษ)

8.19 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

8.20 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ)

8.21 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

8.22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

8.23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

8.24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

8.25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและอาหาร

8.26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุ ** คือ ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะ (เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 ก.พ. – 11 มี.ค. 67) ผ่าน https://admission.su.ac.th

*** คือ ผู้สมัครต้องสมัครวิชา TPAT1 ซึ่งจัดสอบโดย กสพท และสมัครสอบผ่านระบบรับตรงของ กสพท ปี การศึกษา 2567 ที่เว็บไซต์ https://www9.si.mahidol.ac.th

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   6 – 12 พฤษภาคม 2567

.

ขอบคุณข้อมูล   :  course.mytcas.com/universities

error: Content is protected !!