มหิดล ทุนการศึกษา ปี 67
ทุนเรียนฟรี จาก มท.
ทุนเรียนฟรี 67 หัวเฉียว
ทุนการศึกษา มูลนิธิต่างๆ ปี 67
มูลนิธิกำลังใจ ปี 2567
ทุนการศึกษา สอวน. ม. บูรพา
ผู้ช่วยพยาบาล ม.นเรศวร
โครงการทุนเอราวัณ ปี 67 มศว
โครวการเพชรในตม มศว ปี 67
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวเฉียว ปี 67
จุฬา ชนบท ปี 2567
ทุนเรียนดี ม. อุบลราชธานี ปี 2567
คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ทุนบัณฑิตคืนถิ่น ปี 67
ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปี 2567
มูลนิธิดำรงชัยธรรม ปี 2567