พะเยา รับตรง รอบโควตา ปี 67
สถาบันพระบรมราชชนก รอบพอร์ต ปี 2567
ขอนแก่น ปี 2567 รอบโควตา
โควตา ศิลปากร ปี 2567
ทุน ยุวพัฒน์ ปี 2567
กองทัพบก ปี 2567
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2567 รอบโควตา
นเรศวร รับตรง รอบโควตา 67
รับตรง โควตา มจธ. ปี 2567
รับตรง เกษตรศาสตร์ ปี 2567 รอบโควตา
รับตรง รอบโควตา มหาสารคาม ปี 2567
รับตรง รอบโควตา ปี 2567 บูรพา
รับตรง รอบโควตา ปี 67 สงขลานครินทร์
วลัยลักษณ์ รอบโควตา ปี 2567
รับตรง แพทย์เพื่อชาวชนบท วลัยลักษณ์ ปี 2567